Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 9ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2017 στην Αθήνα.

Ως κλάδοι του συνεδρίου ορίζονται οι κατευθύνσεις ειδίκευσης του  προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κοραής», δηλαδή οι εξής:

 •  Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 •  Λατινική Φιλολογία

Για την κατεύθυνση Λατινικής Φιλολογίας έχει οριστεί η εξής θεματική:

“Διακειμενικότητα και Λατινική Λογοτεχνία” με επιμέρους θεματικούς άξονες:

α) Διάλογος Ρωμαίων συγγραφέων με Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς

β) Διάλογος Ρωμαίων συγγραφέων με Ρωμαίους συγγραφείς

γ) Πρόσληψη της Λατινικής λογοτεχνίας στη μεταγενέστερη Λογοτεχνία και Τέχνη

 •  Νεοελληνική Φιλολογία
 •  Γλωσσολογία

Ειδικότερα για την κατεύθυνση Γλωσσολογίας, επισημαίνεται πως δεν θα γίνουν δεκτές ανακοινώσεις που παρουσιάζουν μόνο βιβλιογραφική επισκόπηση.

 • Βυζαντινή Φιλολογία
 • Λαογραφικές Σπουδές-Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή εκπονούν διδακτορική διατριβή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να αποστείλουν τον τίτλο και την περίληψη της εισήγησής τους (200-300 λέξεις εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας) σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο doc/docx ή pdf)  στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

9thconference.phil.ekpa[at]gmail[dot]com

Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος είναι απαραίτητο να αναγράφεται μόνο ο τομέας, για τον οποίο προορίζεται η περίληψη. Οι περιλήψεις θα σταλούν σε δύο αντίτυπα, ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο. Στα επώνυμα αντίτυπα, τα αναγραφόμενα στοιχεία του συμμετέχοντα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Επώνυμο και όνομα
 • Πανεπιστημιακό ίδρυμα
 • Ιδιότητα [(υπότροφος) μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/α διδάκτορας]
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας

Επιπλέον χαρακτηριστικά του κειμένου της περίληψης:

 • γραμματοσειρά:  Times New Roman 12pt
 • διάστιχο: 1,5
 • στοίχιση κειμένου: πλήρης
 • για το ανώνυμο αρχείο: τίτλος (κεντραρισμένος)

Η διάρκεια της εισήγησης ορίζεται αυστηρά στα δεκαπέντε λεπτά (15′), ενώ θα ακολουθεί συζήτηση διάρκειας πέντε (5′) ως δέκα λεπτών (10′). Επίσης, θα γίνουν δεκτές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) μόνο για την κατεύθυνση της Γλωσσολογίας. Κατά την αποστολή της περίληψής σας, παρακαλούμε σημειώστε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα αν η ανακοίνωσή  σας αφορά προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση.

Ως γλώσσες των ανακοινώσεων ορίζονται τα Ελληνικά και Αγγλικά.

Οι εισηγήσεις που παρουσιάζονται στο συνέδριο, τόσο οι προφορικές όσο κι οι αναρτημένες (posters), εκδίδονται κατόπιν αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή στα Πρακτικά του Συνεδρίου.

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 30 Ιουνίου 2017.

Απάντηση αποδοχής: 15 Ιουλίου 2017.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την οργανωτική επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 9thconference.phil.ekpa[at]gmail[dot]com

Comments are closed