[Εργασία] Υπολογιστική Γλωσσολογία – Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Tο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Social Sciences & HumanitiesOpenCloud», προτίθεται να απασχολήσει  επιστημονικό συνεργάτη με τον οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενη να παραταθεί με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του  με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν…

[Workshop] Speaking of Location 2019: Communicating about Space

A workshop to be held as part of the Conference on Spatial Information Theory (COSIT), 10th September 2019, Regensburg, Germany Call for Papers Research into the description of location using human (natural) language as been approached from linguistics, geospatial, and computer science perspectives. This interdisciplinary combined workshop and tutorial will explore current developments in the area with a particular emphasis on the need for communicating about location across different contexts and for diverse purposes, and the particular challenges these differences cause for automatic generation, extraction and interpretation of natural language descriptions of…