[ΠΜΣ] Προκήρυξη ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Αντιγράφω από τη σχετική σελίδα ανακοινώσεων για το ΠΜΣ 2019-2020 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο στο τέλος της ανακοίνωσης για την πλήρη ανακοίνωση σε μορφή PDF.

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης – Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α’/4-8-2017), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Επιστήμη της Μετάφρασης, το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο οικείο γνωστικό πεδίο.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης θα γίνουν δεκτοί συνολικά έως είκοσι (20) φοιτητές.

Βάσει του Νόμου και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος, η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες για τα δύο πρώτα εξάμηνα.

Η φοίτηση στο ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» είναι χωρίς δίδακτρα.

Δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά, μέχρι την 13η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 το μεσημέρι:

  1. Αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
  2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων οφείλουν να προσκομίσουν και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  4. Βιογραφικό σημείωμα έκτασης έως 500 λέξεων.
  5. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων (εφόσον υπάρχουν).
  6. Σύντομο εργογραφικό υπόμνημα (εφόσον συνυποβάλλονται δημοσιεύσεις ή/και ανακοινώσεις).
  7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής και, προαιρετικώς, της γαλλικής ή της γερμανικής.

Υπόψη θα ληφθεί επίσης η συνυποβολή έως δύο (2) συστατικών επιστολών συντεταγμένων από μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Α.Ε.Ι. ή από διδάσκοντες ξένων πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με χρήση του σχετικού εντύπου υποδείγματος το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους:

  1. Ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: politi.eleni27@gmail.com και secretariat@ionio.gr, ή
  2. Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: κα Ελένη Πολίτη, Γραμματεία του ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης», Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη, Κτίριο Ιπποκράτης, 49100 Κέρκυρα.

Σημαντικές ημερομηνίες
Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών: έως την Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 12.00 μ.μ.
Ανάρτηση καταλόγου υποψηφίων και προγράμματος εξετάσεων: έως την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019.
Εξετάσεις επιλογής: 8-10 Οκτωβρίου 2019.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: έως την Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019.
Έναρξη μαθημάτων: 29 Οκτωβρίου 2019.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, το έντυπο της αίτησης και την εξεταστέα ύλη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ή στη Γραμματεία του ΠΜΣ (κα Ελένη Πολίτη, τηλ. 6946358982).

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Παναγιώτης Κελάνδριας, Καθηγητής

Ανακοίνωση σε μορφή PDF

Related posts

Leave a Comment